+36 (30) 865 5190 hello@avetax.hu
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás és támogatásának részletei
ápr 15, 2020

70%-ot átvállal az állam, a munkavállalók béréből, de mik a részletek?

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás szabályai

A Kormány külön rendeletben, a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben szabályozta a csökkentett munkaidős foglalkoztatás szabályait.

Csökkentett munkaidőnek minősül a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

a) a munkavállaló

– ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

– a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és

– nem tölti a felmondási idejét,

b) a munkaadó pedig

– a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

– a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, illetve, hogy ezzel összefüggésben a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

– legalább hat hónapja működik, és

– a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.

Feltétel továbbá, hogy a munkaidőkeret lejárt legyen vagy lezárásra kerüljön.

A támogatás mértéke

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokra állapítható meg, időtartama három hónap lehet.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, amely havonta utólag kerül folyósításra.

A támogatás havi összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, és fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. Fontos rendelkezés, hogy a támogatás köztehermentes.

A munkaadó és a munkavállaló kötelezettségei

A munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével együtt vállalniuk kell, hogy csökkentett munkaidőben, és a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben (munkavállaló munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés) állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

A munkavállalónak vállalnia kell továbbá a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, valamint azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadónak pedig vállalnia kell a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig, azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját, illetve azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet. Több telephely esetén a létszámtartási kötelezettség szempontjából valamennyi telephelyet együttesen kell figyelembe venni.

A támogatás feltételei

A támogatáshoz nem állhat fenn a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége.

Munkaadói oldalról pedig igazoltan meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, nem állhat jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nem lehet folyamatban, illetve nem minősülhetett 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Nem nyújtható támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz, valamint munkaerő-kölcsönzéshez.

A kérelem benyújtása, elbírálása

Az együttes kérelem a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtható be.

Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.

A kérelemhez csatolni kell a csökkentett munkaidőre és az egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodást. A kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Több foglalkoztatási helyesetén a munkaadó választ.

A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelmet és dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. Döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Elutasítás esetén a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A támogatás megszűnése

Megszűnik a támogatás, ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri azt, vagy

a) ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

b) ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül, illetve a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

c) ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,

d) ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Ha a munkaadó a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. Mentesül a munkaadó a befizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

A munkavállaló köteles visszafizetni a támogatást, ha az részére a rá vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Forrás: ado.hu

EZ A CIKK IS ÉRDEKELHET MÉG:

Munkajog koronavírus idején

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest

Share This